Artywizm Magazine
Call for Work
WEB

Art December Calls / Artywizm - Grudniowe wydanie

How It Works

Watch video overview

Image Requirements

5-20 images
JPG or PNG format
sRGB color profile

Guidelines

[ENG BELOW]

Zapraszamy wszystkich twórców do zgłaszania swoich prac i dzielenia się swoją twórczą drogą. Artywizm to artystyczny aktywizm społeczny, który ma przełamywać tabu, pokazywać inne spojrzenie na świat. To oddziaływanie na ludzi przez sztukę. To naprawianie systemu od środka. To wzbudzanie emocji, chęć przekazywania odczuć.

Jeśli chcesz wysłać do nas swoje prace, możesz również odpowiedzieć nam na kilka pytań - odpowiedzi będą dołączone do Twoich prac po ich wcześniejszej akceptacji.

1. Skąd czerpiesz inspirację?
2. Jak zacząłeś/łaś swoją twórczą podróż?
3. Używając jednego słowa, jak opisałbyś/opisałabyś swoją sztukę?
4. Jaka jest jedna rada, którą dałbyś / dałabyś sobie 10 lat temu?

Przyjmujemy artykuły redakcyjne o tematyce artystycznej / high fashion / beauty / nagości / konceptualnej.
- Nie wymagamy minimalnej ilości stylizacji.
- Nie wymagamy wyłączności.
- Upewnij się, że podpisy współautorów są prawidłowe. Nie będziemy pobierać opłat za poprawki, jednak zmiana podpisu może zająć do 7 dni. Zachęcamy również do dołączania linków do mediów społecznościowych - FB, IG, Lubimy networking!
- Nasz magazyn jest miesięcznikiem i zwykle publikujemy dziesiątego dnia miesiąca, ale czasem może zająć to więcej czasu w zależności od tworzonej treści. Prosimy o powstrzymanie się od zadawania pytań związanych z datą publikacji.
- Polecamy zobaczyć nasze poprzednie wydania, aby zrozumieć, jakie historie lubimy opowiadać.
- Jeśli będziemy zainteresowani, skontaktujemy się z Tobą w ciągu tygodnia lub dwóch.
- Nie będziemy publikować obrazów ze znakami wodnymi.
- Wolimy otrzymywać zgłoszenia od osób fotografujących, jednak jeśli nie jesteś fotografem/fotografką, będziemy potrzebować zgody fotografa / właściciela praw autorskich.
-Nie wysyłamy drukowanych egzemplarzy magazynu. Po publikacji otrzymasz cyfrowe rozkładówki z Twoimi pracami w wysokiej rozdzielczości.
- Płatność nie zostanie zwrócona, jeśli zdecydujesz się anulować lub nie publikować swoich zdjęć w Artywizmie po zaakceptowaniu przesłania.

___________
WAŻNE:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
* Jeśli przesyłasz artykuł redakcyjny i nie jesteś fotografem/fotografką, gwarantujesz i oświadczasz, że jesteś jedynym i wyłącznym prawnym właścicielem wszystkich praw, tytułów i udziałów w całej przesłanej pracy, w tym wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej; takich jak znaki towarowe i prawa autorskie. Jeśli nie jesteś wyłącznym prawnym właścicielem wszystkich praw, musisz załączyć dokument podpisany przez wyłącznego prawnego właściciela wszystkich praw, w którym zgadza się on na publikację.

Przesyłając materiały, zgadzasz się z następującymi warunkami ARTYWIZM:

* Fotograf posiada wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, niezbędne do przesłania zdjęć do Magazynu Artywizm. Gdy zdjęcia zostaną zaakceptowane do opublikowania, daje nam to pozwolenie na wykorzystanie Twojej pracy we wszystkich naszych publikacjach, witrynach internetowych, filmach, materiałach marketingowych, reklamach i wszelkich innych mediach lub formatach używanych do tworzenia, rozpowszechniania i zarabiania na Artywizm. W przypadku użycia zdjęć do jakichkolwiek z powyższych celów będą one zawsze podpisywane w odpowiedni, wskazany przez Was sposób.
* Wyrażam zgodę na zwolnienie Artywizm z wszelkich roszczeń, żądań, działań, pozwów lub innych postępowań przeciwko Artywizm wynikających z wykorzystania fotografii.
* Udzielam tego upoważnienia bezpłatnie, wiedząc że Artywizm obecnie nie zapewnia bezpłatnych kopii publikacji na żądanie, ani nie płaci za wysłany do nich materiał.

[Jednak; będziemy promować Twoją pracę w mediach społecznościowych, wydarzeniach i promocjach. Ponadto wyślemy Ci bezpłatną wersję cyfrową rozkładówek, na których widoczna jest Twoja praca.]

* Po zatwierdzeniu zdjęć do publikacji, daję Artywizm prawo do kadrowania zdjęć w razie potrzeby.
* Współtwórcy (modele/ wizażyści/ fryzjerzy itp.), przekazali fotografowi wszelkie stosowne prawa.


Rozumiem, że zgłoszenie nie oznacza akceptacji; i że wszystkie zgłoszenia podlegają przeglądowi.


Dziękujemy!
Zespół magazynu Artywizm


[ENGLISH VERSION]


We invite all Creators to submit their works and share their creative path. Artywizm is artistic activism, created to break taboos and show a different view of the world. It is influencing people through art. It's fixing the system from the inside out. It is arousing emotions and the desire to feel.

If you want to send us your works, you can also answer a few questions - the answers will be attached to your works after their approval.

1. What is the source of your inspiration?
2. How did you start your creative journey?
3. Using one word how would you describe your art?
4. What is one piece of advice you would give yourself 10 years ago?

We accept artistic/high fashion/beauty/nudity/conceptual editorials.
- There is no minimum looks required.
- We do not require exclusivity.
- Please ensure the credits are correct. We will not charge for corrections, however required changes will be addressed on a best-effort basis without an estimated date. Also feel free to include social media handles - FB, IG, Twitter, Pinterest, etc. We like to NETWORK!
- Our publication is monthly and usually published in the 10th of the month but might take additional time depending on the content being produced. Please refrain from asking questions related to the publication date.
- Please take a look at our past issues, to gain an understanding of the type of stories we like to tell.
- If we are interested, then we will contact you within a week or two.
- We will not publish images with watermarks.
- We prefer to receive submissions from the photographer, however, if you are not the photographer we will need a release from the photographer/copyright holder.
- We do not send out printed copies of the magazine. After publication, you will receive hi-res digital tear sheets.
- Payment will not be refunded if you decide to cancel, or not publish, after submission is accepted.


___________
IMPORTANT:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
* If you are submitting the editorial and are not the photographer, you guarantee and represent that you are the sole and exclusive legal owner of all rights, title, and interest in all the work you submitted, including all related intellectual property interests; such as trademarks and copyrights. If you're not the exclusive legal owner of all rights, you have to attach this document signed by the exclusive legal owner of all rights.

By submitting materials you agree with Artywizm's following terms and conditions:

* The photographer owns all the rights, including copyright, necessary to submit this Photograph to Artywizm Magazine. Once an image is accepted to be published, it grants us the permission to use your work in any of our publications, websites, videos, marketing pieces, advertisements, and any other mediums or formats used in the creation, dissemination, and monetization of Artywizm Magazine. If your photos will be used for any of those purpouses creators will be always credited.

* I consent to indemnify Artywizm against any claim, demand, action, suit, or other proceedings against Artywizm's arising out of the use of the photograph and related to any false or inaccurate statement.
* I grant this authorization free of charge and that Artywizm Magazine does not currently provide complimentary copies of our print-on-demand publication or pay for your shoots. However; we will promote your work on social media, events, and promotions. Also, we will send a FREE digital copy version.
* Once images are approved for publication, you give us the right to crop pictures if needed.
* Participants who have modeled or posed in the photo have assigned all relevant rights to the photographer.


I understand that submission does not mean acceptance; and that all submissions are subjected to review.

Thank you,
Artywizm Magazine Team

About Artywizm Magazine

For me, Artywizm is more than just another online magazine. It is artistic social activism, which is supposed to break taboos and show a different view of the world.
Submitter Protection
Provided by Kavyar
Interested, but not ready yet?
Get opportunities like this emailed monthly